ขั้นตอนสำคัญหลังติดตั้ง CEMS !! หากไม่ทำกรมโรงงานไม่ให้ออนไลน์ !!!

     
 เมื่อท่านติดตั้ง CEMS: Continuous Emissions Monitoring System หรือ ระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ถือว่าท่านเสร็จสิ้นกระบวนการจนสามารถเชื่อมต่อออนไลน์เข้าระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้นะครับ 
 

 เพราะทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่อนุญาตให้ท่านเชื่อมต่อหากยังท่านยังปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ครบ  
 
 
 
 
 
 

       เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วท่านจะต้องทำการทดสอบระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าการวัดและการรายงานผลจากระบบที่ได้ติดตั้งไปมีความถูกต้องและแม่นยำ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ทางสํานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency : EPA) ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดเดียวกันกับที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Department of Industiral Works) ของประเทศไทยเรานำมาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง ดังนั้นการดำเนินการใดๆก็ตามที่ขัดต่อข้อกำหนดของ US EPA จะถือว่าขัดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเช่นกัน 

 
      ตามข้อบังคับที่ระบุไว้ใน US EPA หมวด 40 CFR ส่วนที่ 60 ในเรื่องระบบตรวจสอบการปล่อยก๊าซมลพิษอย่างต่อเนื่องจากปล่อง (CEMS) ระบุไว้ว่าหลังจากติดตั้ง CEMs เรียบร้อยแล้ว ระบบดังกล่าวจะต้องผ่านการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของการปรับเทียบความถูกต้อง หรือ Calibration Drift Test Procedure ก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้ 


       การทดสอบนี้จำเป็นต่อการตรวจสอบความถูกต้องของระบบและความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบครับ ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าระบบและเครื่องมือวัดของเราที่ติดตั้งไป ทำงานได้ตามที่คาดหวังไว้และให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ครับ


Calibration Drift Test Procedure (CD test) คืออะไร ?


       Calibration Drift Test Procedure หรือเรียกสั้นๆว่า CD test คือกระบวนการหนึ่งที่สำคัญมากที่ถูกบังคับให้ดำเนินการหลังการติดตั้งเสร็จ จุดประสงค์ของการดำเนินการตามที่เกริ่นไปนิดหน่อยแล้วด้านบนนะครับ คือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการวัดค่าและการรายงานผล โดยการทำ CD test นั้น จะต้องทำต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วันและทำในขณะที่โรงงานมีการเดินการผลิตแบบปกติ การดำเนินการทดสอบระบุให้ทำวันละครั้ง (หรือทุกๆ 24 ชั่วโมง) โดยมีข้อกำหนดสำคัญ คือ จะต้องไม่มีการปรับแต่ง การซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดหรือระบบ CEMs ในระหว่างการทดสอบเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ ต้องให้มั่นใจเลยครับว่าระบบของท่านสามารถปล่อยให้ทำงานได้เองโดยไม่มีการรบกวนใดๆในช่วงระหว่าง 7 วันที่ทำการทดสอบครับ


      การทดสอบ CD Test จะทำการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนที่ 2 ระดับความเข้มข้น คือ 

(1) ที่ระดับต่ำ ค่าความเข้มข้นอยู่ตั้งแต่ 0 หรือไม่เกิน 20% ของค่าช่วงการวัดจริง
(โดยทั่วไปนิยมใช้ที่ค่าความเข้มข้นที่ 0 ครับ)  

(2) ที่ระดับสูง ค่าความเข้มข้นอยู่ที่ระดับมากกว่า 50% ของช่วงการวัดจริง
 


เมื่อได้ค่ามาแล้ว จึงใช้สมการต่อไปนี้เอามาคำนวณเพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของการปรับเทียบความถูกต้อง
 
 

 •       
  โดยที่ C  = ค่าความเข้มข้นของแก๊สมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง

  M = ค่าความเข้มข้นที่ CEMS อ่านได้จากการฉีดแก๊สมาตรฐาน 

  Span Value = ค่าความเข้มข้นระดับสูงที่เครื่องมือสามารถทำการตรวจวัดได้


           เมื่อได้ผลการคำนวณจากสมการมาแล้ว ก็จะนำค่าดังกล่าวมาเทียบกับเกณฑ์การยอมรับที่ระบุในข้อกำหนดของ US EPA ครับ 

  สำหรับเกณฑ์การยอมรับผลการทดสอบเทส ท่านสามารถดูได้ตามตารางด้านล่างนี้เลยครับ

  “อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ว่า CEMS ของท่านเป็นไปตามข้อบังคับของ USEPA”


        เมื่อเราพูดถึงความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของระบบ CEMs การปฏิบัติตามกฏของ EPA มีความสำคัญมากและไม่ควรมองข้าม กรมโรงงานอุตสาหกรรมเน้นย้ำว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งนั้นนอกจากจะต้องผ่านเกณฑ์การยอมรับแล้ว ยังจะต้องถูกออกแบบ ติดตั้งและมีวิธี/ขั้นตอนการทดสอบในลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลที่กำหนดโดยสํานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency : EPA) เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดนี้จะมีความแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแท้จริง ในกรณีที่ระบบ CEMs ของท่านไม่เป็นไปมาตรฐาน EPA ทางกรมฯมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้เชื่อมต่อออนไลน์หรือไม่อนุญาตการเชื่อมต่อทุกกรณีครับ


  “เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม… เราแนะนำให้ท่านหมั่นอัพเดทเรื่องข้อกำหนดและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ”


         สํานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency : EPA) มีแหล่งข้อมูลมากมาย เอกสารที่เขียนถึงกฏระเบียบ เอกสารคำแนะนำ เอกสารความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ CEMS เพื่อช่วยท่านในการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่จำเป็น

          ผู้ที่จะติดตั้ง CEMS ควรศึกษากฎระเบียบและเอกสารคำแนะนำล่าสุดที่จัดทำโดย US EPA อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า CEMS ของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดปัจจุบันสำหรับการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการทำ calibration drift testing (CD Test), การทำ relative accuracy test audits (RATA Test) หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การติดตั้ง CEMS ของท่านเป็นไปอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์  เพื่อให้ได้รับอนุญาตจากทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เชื่อมต่อ online เข้ากรมโรงงานอุตสาหกรรมอันถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ     ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติต่างๆที่เราพยายามนำเอามาเขียนให้ท่านเข้าใจง่ายๆเหล่านี้ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลทางกฏหมายต่อท่าน ยอมเสียเวลาเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะดำเนินการใดๆนะครับ ป้องกันความเสียหายมูลค่ามหาศาลที่จะตามมาภายหลังนะครับ ทั้งนี้ หากท่านสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถ หาอ่านได้จากเอกสารคู่มือ  CEMS ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ต้องไปหาอ่านที่ไหนไกลครับ เพราะดาวน์โหลดได้ในเว็บ   ASE-THAI.COM ของเราได้เลยครับ  


  บทความอื่นๆของเราที่ท่านอาจสนใจ :

    รู้หรือไม่? ไม่รายงานผลไปกรมโรงงาน เสี่ยงโดนปรับหลักแสน!!!
    ถึงเวลาต้องทำความรู้จักกับ CEMs แล้วหรือยัง ?
    5 ส่วนประกอบหลักของ CEMs
    ไม่พร้อมติด  CEMs !!  ขยายเวลาได้ไหม ?
    วิธีนี้ ! สามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง CEMs ลงได้ถึง 70% !
    “CEMs Calibration Gas” ไม่รู้ก่อน ระวังต้องจ่ายแพง!

       ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับ ที่จะเข้าใจรายละเอียดปลึกย่อยที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการทดสอบระบบ CEMS อย่างถ่องแท้ หากคุณต้องการคำแนะนำหรือความช่วยเหลือ บริษัท อะนาไลติคอล ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง  ประเทศไทย หรือ ASE เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเพื่อการออกแบบระบบสำหรับวิเคราะห์ก๊าซ หรือ ของเหลว ให้เหมาะสมกับระบบในโรงงาน และเป็นผู้รวบรวมสั่งเครื่องมือหรืออุปกรณ์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ โดยเราเลือกที่ได้มาตราฐานระดับโลก 

  ท่านสามารถ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเราทาง    LINE OFFICAL ACCOUNT ได้เลยครับ ทีมงานคุณภาพของเราสามารถการันตีว่าระบบ CEMS ในโรงงานของท่านเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบล่าสุดและเป็นไปตามข้อกำหนดข้อบังคับที่จำเป็นทั้งหมดโดยที่ท่านไม่ต้องกังวลถึงปัญหาที่จะตามมาภายหลังเลยครับ

  และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารล่าสุดจากทางเรา ขอให้ท่านกดติดตาม เพจเฟสบุ๊ค   https://www.facebook.com/ASE.System.Integrator ของเราไว้นะครับ 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้