ไม่พร้อมติด CEMs !! ขยายเวลาได้ไหม ?

     หากท่านผู้อ่านได้ตามข่าวสาร หรือได้ติดตามอ่านบทความ EP ก่อนๆของเรา ที่มีการพูดถึงเรื่องการติดตั้ง CEMs ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีการประกาศมาล่าสุด เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ  เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ 2565 โดยโรงงานที่เข้าข่ายตามประกาศ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนประกาศฉบับนี้ทุกโรงงาน จะต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษได้ 


     ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับ เดดไลน์ที่ถูกกำหนดไว้  แต่หากท่านไม่ติดตั้ง CEMs อาจจะเกิดจากความไม่พร้อม หรือด้วยเหตุผลอื่นก็แล้วแต่ แต่ไม่สามารถติดตั้งได้ทันภายในระยะเวลาที่ทางกระทรวงฯ กำหนด.. จะสามารถขอขยายเวลาติดตั้ง CEMs ออกไปอีกได้หรือไม่ ?


บทความนี้มีคำตอบครับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากบทความก่อนหน้านี้ของเราที่ท่านอาจสนใจ  “รู้หรือไม่? ไม่รายงานผลไปกรมโรงงาน เสี่ยงโดนปรับหลักแสน!!!”

  “ถึงเวลาต้องทำความรู้จักกับ CEMs แล้วหรือยัง?”

  “5 ส่วนประกอบหลักของ CEMs”


ตามประกาศของทางกระทรวงฯ หากโรงงานของท่าน..

  ไม่มีช่วงเวลาที่สามารถหยุดกระบวนการผลิตเพื่อติดตั้งเครื่องมือได้ก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2567 จำเป็นต้องรอดำเนินการติดตั้งในช่วงของการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงงาน (Turnaround) ที่จะเกิดขึ้นหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2567 หรือ

  มีแพลนจะยกเลิกการประกอบกิจการโรงงานในเวลาอันใกล้

"   สามารถขอผ่อนผันกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ครับ   "


     ต้องบอกก่อนนะครับว่า เมื่อท่านตรงคอนเซปต์มีสิทธิ์ขอยื่นผ่อนผัน หรือ ขยายเวลาติดตั้ง CEMs ได้แล้ว อย่าเพิ่งนิ่งดูดายไปอีกปีเพราะท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เท่านั้นครับ 


     กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะประเมินคำขอของท่านและพิจารณาว่าสามารถขยายเวลาได้หรือไม่ สิ่งสำคัญคือท่านจะต้องส่งคำขอให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้ทางกรมโรงงานมีเวลาเพียงพอที่จะประเมินและอนุมัติคำขอของท่าน


     โดยเมื่อท่านได้ส่งเอกสารคำขอพร้อมเอกสารแนบให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยปกติจะเสร็จสิ้นภายใน 7 วันหลังจากที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับเอกสารจากท่าน หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน คำขอของท่านจะถูกส่งต่อไปพิจารณาผลขยายเวลาติดตั้ง CEMs ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 20 วันทำการ หนังสือแจ้งผลจะถูกส่งมาให้ท่านภายใน 7 วันทำการหลังจากพิจารณาผลเสร็จครับ หากข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ทางหน่วยงานจะติดต่อท่านเพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งท่านจำเป็นจะต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน 30 วันหลังได้รับแจ้งนะครับ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมถึงจะสามารถพิจารณาผลคำขอของท่านต่อไปได้


     รายการเอกสารที่ท่านต้องเตรียมยื่นเพื่อขอความเห็นชอบก็มีไม่น้อยเลยครับ ซึ่งเราสามารถแบ่งส่วนของเอกสารออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้


1.  หนังสือที่ออกจากบริษัท ถึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2.  เอกสารบริษัทของท่าน 

2.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
2.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ รง.4
*เฉพาะโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม*
2.3 สำเนาใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม หรือ กนอ.03/2 ฉบับล่าสุด
*เฉพาะโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม*
กรณีมีการต่ออายุให้ส่งใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและการประกอบกิจการ (ฉบับต่ออายุ ) หรือ กนอ.03/6
2.4 หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
*เฉพาะในกรณีที่มีการมอบอำนาจ*

3. แผนงานและกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 

     เสนอรายละเอียดของแผนงาน เช่น แผนการซ่อมบำรุงใหญ่ (Turnaround) แผนยกเลิกการประกอบกิจการ แผนการควบคุมหรือการตรวจวัดมลพิษของโรงงานในช่วงระยะเวลาที่ขอขยายการติดตั้ง แผนการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เป็นต้น รวมถึงระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ (กรณี Turnaround ต้องแจ้งกำหนดการที่ดำเนินการ 2 ครั้งหลังสุดแนบไปด้วย)

4. ข้อมูลหน่วยการผลิต

     ข้อมูลในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยรายละเอียดปลึกย่อยอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ชื่อหน่วยการผลิต, ประเภทหน่วยการผลิต, กำลังการผลิต, ประเภทหรือชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้, ข้อมูลของปล่อยระบายตั้งแต่ลักษณะหน้าตัดปลายปล่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความสูง ระยะ และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังต้องมีเอกสารรับรองโครงสร้างของปล่องจากวิศวกรโยธา ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปล่อง ฯลฯ 

5. ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่อง

      ข้อมูลในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจวัดมลพิษ โดยผลที่ส่งไปพร้อมคำขอจะต้องตรงตามแนวปฏิบัติของประกาศกรมอุตสาหกรรม อาทิเช่น ผลการตรวจวัดมลพิษที่จะขอยกเว้นจากปล่องระบาย ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ข้อมูล โดยมีข้อมูลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และแต่ละข้อมูลต้องตรวจวัดห่างกันไม่น้อยกว่า 45 วัน เป็นต้น


     ท่านสามารถขอดูรายการเอกสารประกอบการยื่นอย่างละเอียดที่ถูกต้องตามแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบผ่อนผันตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ได้โดยการ  “คลิกที่นี่” เพื่อฝากอีเมลของท่านไว้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของเราจะส่งเอกสารให้ท่านผ่านทางอีเมล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ!


     หากหลังจากได้รับเอกสารแล้วท่านมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารเพื่อขอขยายเวลาติดตั้ง CEMs ปรึกษาเราก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันครับ ท่านสามารถ คลิกที่นี่    เพื่อฝากข้อความไว้ที่ LINE OA ของเราได้เลยครับ น้องแอดมินของเรารอทำหน้าที่ประสานงานให้ท่านได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบคำถามของท่านได้โดยตรง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้